Regirar la terra amb la palafanga, de manera que la que anava a baix vagi a dalt perquè es meteoritzi, en una profunditat d’entre un i dos pams.